+

Δανία > Ρίξντάλετ (1813 - 1854)

Ποικιλία
34
Έτος⅕Sk½Sk1Sk2Sk3Sk4Sk8Sk16Sk32Sk1Rd1SpΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1854
 -  - 1Sk -  -  -  -  -  -  - 1Sp1853
 - ½Sk1Sk -  -  -  -  -  -  -  - 1852
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1851
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1849
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd - 1848
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1847
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1846
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1845
 -  -  -  -  -  -  - 16Sk - 1Rd1Sp1844
 -  -  -  -  -  - 8Sk - 32Sk1Rd1Sp1843
⅕Sk
⅕Sk/RBS
½Sk1Sk2Sk3Sk
3Sk/RBS
4Sk - 16Sk32Sk1Rd - 1842
 -  -  -  -  - 4Sk -  -  -  - 1Sp1841
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1840
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1839
 - ½Sk -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1838
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1837
 -  -  - 2Sk3Sk4Sk -  -  - 1Rd - 1836
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1835
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1834
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1833
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1829
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1828
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1827
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1826
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1825
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1824
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Sp1822
 -  -  -  -  -  -  -  - 32Sk - 1Sp1820
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rd1Sp1819
 -  - 1Sk2Sk -  -  -  -  - 1Rd - 1818
 -  - 1Sk -  -  -  -  -  - 1Rd - 1813
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σπεσιεντάλερ = 2 Ρίξμπάνκνταλερ = 192 Ριξμπανκσκίλλινγκ
⅕Sk - ⅕ Ρίξμπανκσκιλλινγκ
½Sk - ½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1Sk - 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
2Sk - 2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
3Sk - 3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
4Sk - 4 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
8Sk - 8 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
16Sk - 16 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
32Sk - 32 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1Rd - 1 Ρίξμπανκνταλερ
1Sp - 1 Σπεσιεντάλερ
uCoin