+

Λιβερία > Δημοκρατία της Λιβερίας (1937 - 2015)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος½c1c2c5c10c25c50c$1$5Έτος
 -  -  - 5c -  -  -  -  - 2003
 -  -  - 5c - 25c50c -  - 2000
 -  -  -  - 10c - 50c$1 - 1987
 -  -  -  -  -  -  -  - $51985
 - 1c - 5c10c -  -  -  - 1984
 - 1c - 5c10c -  -  -  - 1983
 -  -  -  -  -  -  -  - $51982
 - 1c2c5c10c - 50c$1 - 1978
 - 1c - 5c10c - 50c$1 - 1977
 - 1c - 5c10c - 50c$1 - 1976
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1975
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1974
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1973
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1972
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1971
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1970
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1969
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1968
 -  -  -  - 10c25c50c$1 - 1966
 -  -  -  -  -  -  - $1 - 1962
 - 1c - 5c10c25c50c$1 - 1961
 - 1c - 5c10c25c50c -  - 1960
½c1c2c -  -  -  -  -  - 1941
½c1c2c -  -  -  -  -  - 1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
½c - 1/2 Σέντ
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$5 - 5 Δολάρια
uCoin