+

Παπικά κράτη > Σκούδο (1800 - 1865)

Ποικιλία
392
Έτος1q½b1b2b½gr1gr5b10b1G20b2G30b1T50b½S1S2.5S5S10SΈτος
 -  -  -  -  -  - 5b -  - 20b -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCLXVIMDCCCLXVI
 -  -  -  -  -  - 5b10b - 20b/XIX
20b/XX
 -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCLXVMDCCCLXV
 -  -  -  -  -  - 5b10b - 20b -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCLXIVMDCCCLXIV
 -  -  -  -  -  - 5b10b - 20b -  -  -  -  -  - 2.5S -  - MDCCCLXIIIMDCCCLXIII
 -  -  -  -  -  - 5b10b - 20b -  -  -  -  -  - 2.5S -  - MDCCCLXIIMDCCCLXII
 -  -  -  -  -  - 5b10b - 20b -  -  -  -  -  - 2.5S -  - MDCCCLXIMDCCCLXI
 -  -  -  -  -  - 5b10b - 20b -  -  -  -  -  - 2.5S -  - MDCCCLXMDCCCLX
 -  -  -  -  -  - 5b10b - 20b -  -  -  -  -  - 2.5S -  - MDCCCLIXMDCCCLIX
 -  -  -  -  -  - 5b10b - 20b/o
20b/с
 -  -  -  -  -  - 2.5S -  - MDCCCLVIIIMDCCCLVIII
 -  -  -  -  -  - 5b -  -  -  -  -  - 50b - 1S2.5S -  - MDCCCLVIIMDCCCLVII
 -  -  -  -  -  - 5b10b - 20b -  -  - 50b -  - 2.5S - 10SMDCCCLVIMDCCCLVI
 -  -  -  -  -  - 5b10b -  -  -  -  -  -  -  - 2.5S -  - MDCCCLVMDCCCLV
1q -  -  -  -  - 5b10b - 20b -  -  - 50b - 1S/Ag
1S/Au
2.5S5S - MDCCCLIVMDCCCLIV
 -  - 1b2b -  - 5b/Ag
5b/Cu
10b - 20b -  -  - 50b - 1S/Ag
1S/Au
2.5S -  - MDCCCLIIIMDCCCLIII
 - ½b1b2b -  - 5b/Ag
5b/Cu
10b - 20b -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCLIIMDCCCLII
1q½b1b2b -  - 5b/Ag
5b/Cu
 -  - 20b -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCLIMDCCCLI
 - ½b1b2b -  - 5b/Ag
5b/lCu
5b/sCu
10b - 20b -  -  - 50b - 1S - 5S10SMDCCCLMDCCCL
 - ½b - 2b -  - 5b/Ag
5b/Cu
10b - 20b -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCXLIXMDCCCXLIX
 - ½b1b2b -  - 5b10b - 20b -  -  -  -  - 1S2.5S5S - MDCCCXLVIIIMDCCCXLVIII
 - ½b1b -  -  - 5b10b -  -  -  -  -  -  - 1S - 5S - MDCCCXLVIIMDCCCXLVII
 -  - 1b -  -  - 5b10b - 20b - 30b - 50b - 1S/G
1S/p
1S/P
2.5S5S
5S/★
5S/S
 - MDCCCXLVIMDCCCXLVI
 - ½b1b -  -  - 5b -  - 20b -  -  - 50b - 1S2.5S5S10SMDCCCXLVMDCCCXLV
1q½b1b -  -  - 5b10b - 20b -  -  -  -  - 1S2.5S - 10SMDCCCXLIVMDCCCXLIV
1q½b1b -  -  - 5b10b -  -  -  -  - 50b - 1S2.5S5S10SMDCCCXLIIIMDCCCXLIII
 - ½b1b -  -  - 5b10b - 20b -  -  - 50b - 1S2.5S5S10SMDCCCXLIIMDCCCXLII
1q½b1b -  -  - 5b10b - 20b -  -  - 50b - 1S2.5S5S10SMDCCCXLIMDCCCXLI
1q½b1b -  -  - 5b -  - 20b -  -  - 50b - 1S2.5S5S10SMDCCCXLMDCCCXL
1q½b1b -  -  - 5b10b - 20b -  -  -  -  - 1S2.5S5S10SMDCCCXXXIXMDCCCXXXIX
1q½b1b -  -  -  -  -  - 20b - 30b -  -  - 1S - 5S10SMDCCCXXXVIIIMDCCCXXXVIII
 - ½b1b -  -  -  -  -  - 20b - 30b - 50b - 1S2.5S5S10SMDCCCXXXVIIMDCCCXXXVII
1q½b1b -  -  - 5b10b - 20b - 30b - 50b - 1S2.5S5S10SMDCCCXXXVIMDCCCXXXVI
1q½b1b -  -  - 5b -  - 20b -  -  - 50b - 1S2.5S5S10SMDCCCXXXVMDCCCXXXV
 - ½b -  -  -  -  -  -  - 20b - 30b - 50b - 1S -  -  - MDCCCXXXIVMDCCCXXXIV
 - ½b -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S -  -  - MDCCCXXXIIIMDCCCXXXIII
 - ½b1b -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50b -  -  -  -  - MDCCCXXXIIMDCCCXXXII
1q½b1b -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S -  -  - MDCCCXXXIMDCCCXXXI
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 30b/CoA
30b/p
 -  -  - 1S/CoA
1S/p
 -  -  - MDCCCXXXMDCCCXXX
1q½b1b -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½S1S -  -  - MDCCCXXIXMDCCCXXIX
1q½b -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S -  -  - MDCCCXXVIMDCCCXXVI
1q½b -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S -  -  - MDCCCXXVMDCCCXXV
1q½b -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCXXIVMDCCCXXIV
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2G -  -  - ½S1S/B
1S/R
 -  -  - MDCCCXXIIIMDCCCXXIII
1q½b
½b/*R*
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCXXIIMDCCCXXII
1q -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCXXIMDCCCXXI
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2G -  -  -  - 1S -  -  - MDCCCXVIIIMDCCCXVIII
 -  -  -  -  - 1gr -  - 1G -  -  -  -  -  - 1S -  -  - MDCCCXVIIMDCCCXVII
1q½b/B
½b/R
1b -  - 1gr -  - 1G - 2G -  -  - ½S1S -  -  - MDCCCXVIMDCCCXVI
 -  - 1b - ½gr1gr -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S -  -  - MDCCCXVMDCCCXV
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S -  -  - MDCCCVIIMDCCCVII
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S -  -  - MDCCCVMDCCCV
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T - ½S1S -  -  - MDCCCIIIMDCCCIII
1q½b1b -  -  -  -  -  -  -  -  - 1T - ½S1S -  -  - MDCCCIIMDCCCII
1q½b1b/h
1b/t
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - MDCCCIMDCCCI
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1S -  -  - 1800
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σκούδο = 100 Μπαιότσι = 500 Κουατρίνι
1q - 1 Κουατρίνο
½b - ½ Μπαιότσο
1b - 1 Μπαιότσο
2b - 2 Μπαιότσι
5b - 5 Μπαιότσι
10b - 10 Μπαιότσι
20b - 20 Μπαιότσι
30b - 30 Μπαιότσι
50b - 50 Μπαιότσι
½gr - ½ Γρόσι
1gr - 1 Γρόσι
1G - 1 Γκιούλιο
2G - 2 Γκιούλιο
1T - 1 Τεστόνε
½S - ½ Σκούδο
1S - 1 Σκούδο
2.5S - 2.5 Σκούδα
5S - 5 Σκούδα
10S - 10 Σκούδα
uCoin