+

Παραγουάη > Δημοκρατία της Παραγουάης (1870 - 1943)

Ποικιλία
3
Έτος1c2c4c5c10c20c50c$1$2$5$10Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - $5$101939
 -  -  -  -  -  - 50c$1$2 -  - 1938
 -  -  -  -  -  - 50c$1$2 -  - 1925
 -  -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1908
 -  -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1903
 -  -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1900
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  - 1889
1c2c4c -  -  -  -  -  -  -  - 1870
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντέσιμο
2c - 2 Σεντέσιμος
4c - 4 Σεντέσιμος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$2 - 2 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
uCoin