+

Θιβέτ > Εξουσία του Θιβέτ (1907 - 1959)

Ποικιλία
16
Έτος¼sh1sh2½sk1T5sk3sh2T7½sk5sh1S1½S3S10S20SΈτος
 -  -  - 1T -  -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༦༢༧༡༦༢༧
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh -  -  - 10S - ༡༦༢༦༡༦༢༦
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh -  -  - 10S/☀☀
10S/☾☀
 - ༡༦༢༥༡༦༢༥
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh/g
5sh/w
 -  -  - 10S/☀☀
10S/☾☀
 - ༡༦༢༤༡༦༢༤
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh/g
5sh/w
 -  -  - 10S/☀☀
10S/☾☀
 - ༡༦༢༣༡༦༢༣
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh -  -  - 10S/☀☀
10S/☾☀
 - ༡༦༢༢༡༦༢༢
 -  -  -  -  -  -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༦༢༡༡༦༢༡
 -  -  -  -  - 3sh -  -  -  - 1½S3S -  - 1946
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  - 1½S3S -  - 1938
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  - 1½S3S -  - 1937
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  - 1½S3S -  - 1936
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  -  - 3S -  - ༡༦༩༡༦༩
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  -  - 3S -  - ༡༦༨༡༦༨
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  -  - 3S -  - ༡༦༧༡༦༧
 - 1sh -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༦༦༡༦༦
 -  -  - 1T -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༦༤༡༦༤
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༦༢༡༦༢
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༦༡༡༦༡
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  - 7½sk5sh -  -  -  -  - ༡༦༡༦
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༥༩༡༥༥༩
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༥༥༨༡༥༥༨
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ༡༥༥༧༡༥༥༧
 - 1sh/→
1sh/↑
 -  - 5sk -  - 7½sk5sh -  -  -  -  - ༡༥༥༦༡༥༥༦
 - 1sh2½sk - 5sk -  - 7½sk -  -  -  -  - 20S༡༥༥༥༡༥༥༥
 - 1sh -  - 5sk -  - 7½sk -  -  -  -  - 20S༡༥༥༤༡༥༥༤
 - 1sh2½sk - 5sk -  - 7½sk5sh1S -  -  - 20S༡༥༥༣༡༥༥༣
 - 1sh2½sk/◯
2½sk/✤
 - 5sk/⌀20
5sk/⌀26
 -  - 7½sk5sh1S -  -  - 20S༡༥༥༢༡༥༥༢
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༥༡༡༥༥༡
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༥༠༡༥༥༠
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༤༩༡༥༤༩
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh1S -  -  -  - ༡༥༤༨༡༥༤༨
 -  - 2½sk - 5sk -  -  - 5sh -  -  -  -  - ༡༥༤༨༡༥༤༨
 -  -  -  -  -  - 2T -  -  -  -  -  -  - 1912
¼sh - 2½sk - 5sk -  - 7½sk5sh1S/p
1S/r
 -  -  -  - ༡༥༤༣༡༥༤༣
 -  -  - 1T -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1907
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σράνγκ = 6⅔ Τάνγκκα = 10 Σό = 20 Σκάρ
2½sk - 2½ Σκάρ
5sk - 5 Σκάρ
7½sk - 7½ Σκάρ
¼sh - ¼ Σό
1sh - 1 Σό
3sh - 3 Σό
5sh - 5 Σό
1T - 1 Τάνγκκα
2T - 2 tangka
1S - 1 Σράνγκ
1½S - 1½ Σράνγκ
3S - 3 Σράνγκ
10S - 10 Σράνγκ
20S - 20 Σράνγκ
uCoin